Pomiary elektroenergetyczne

 • ochrona przeciwporażeniowa
 • rezystancja uziemienia (piorunochrony, uziemienia)
 • linie kablowe
 • urządzenia akumulatorowe
 • urządzenia napędowe
 • kondensatory do kompensacji mocy biernej
 • transformatory mocy
 • zespoły prądotwórcze

Ochrona przed przepięciami

 • zaznajomienie się z istniejącą dokumentacją techniczną
 • wykonywanie oględzin badanej instalacji odgromowej
 • dokonywanie pomiarów rezystancji uziemienia
 • analiza wyników
 • sporządzanie protokołów z wykonanych badań
 • sporządzanie schematu “z natury” badanej instalacji odgromowej
 • sporządzanie wniosków z pomiarów
 • zalecenia odnośnie ewentualnej poprawy warunków pracy badanej
  instalacji piorunochronnej

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

 • zaznajamianie się z istniejącą dokumentacją techniczną
 • wykonywanie oględzin badanej instalacji
 • dokonywanie pomiarów rezystancji izolacji obwodów
 • sprawdzanie, oraz pomiar ochrony przez szybkie wyłączenie napięcia zasilania
 • analiza wyników
 • sporządzanie protokołów z wykonanych badań

Automatyka

 • remont urządzeń
 • wymiana elementów
 • propozycje modernizacji
 • przeglądy okresowe
 • przeglądy wraz z dokumentacją

Piorunochrony i uziemienia

 • ochrona od zakłóceń
 • ochrona od zniszczeń
 • pewność eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Oświetlenie

 • prace wykonawcze i konserwacyjne są wykonywane
 • wizualizacja świetlna publicznych obiektów
<
  >

  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

  W instalacjach elektrycznych jednym z wymaganych kryteriów jest aby były bezpieczne. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Porażenie prądem elektrycznym - efekt powstający w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez tkanki organizmów żywych.

  Poprawnie zaprojektowana instalacja elektryczna nie może dopuścić do przepływ prądu przez ciało człowieka, dodatkowo powinna ograniczać czas przepływu prądu porażeniowego i uniemożliwić bezpośredni dotyk do czynnych części urządzeń pracujących. Instalacja w przypadkach zagrażających życiu człowieka, powinna sama się wyłączyć, aby nie stanowić dalszego niebezpieczeństwa.

  Elementy ochrony przed porażeniem prądem

  • Stosowanie układów sieciowych zgodnie z obowiązującymi normami
  • Połączenia wyrównawcze
  • Uziomy
  • Ochrona przed dotykiem pośrednim